DEM DERGİ

DEM Dergi Sayı: 4

Değerler Eğitimi Merkezi
Eylül 2008

DEM Dergi’nin “Edeb Ya Hu” dosya konulu dördüncü sayısıyla sizlerleyiz. 

Değerler ve din eğitimi alanında çalışmalarını sürdüren bir merkez olarak bu sayımızda hem bir değer olarak hem de eğitim, ilim, tasavvuf, edebiyat, tarih ve kültür gibi farklı perspektiflerden edep kavramını irdelemek ve günümüz dünyasında bu kavramla olan ilintimizi tartışmak istedik.

“Davet, iyi tutum, incelik ve nezaket” manalarına gelen edeb kelimesi, bir toplumda örf, adet ve kural halini almış davranış kodları diğer bir ifadeyle adab-ı muaşeret anlamında oldukça yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Bu yönüyle hem maddi ve zahiri durumları hem de dini ve ahlaki boyutları ihtiva etmektedir. 

Bu sayımızda, gerek içe dönük ve gerekse dışa dönük insani bir tavır alış olarak edebin dünyevi ve uhrevi, zahiri ve batini ya da maddi ve manevi olarak “modern” diye tabir edilen günümüzün yaşam tarzında nerede durduğunu tartışmaya çalıştık. Bireyin davranışlarının kamusal ve özel alan diyalektiği çerçevesinde bir yere oturtulduğu, dinin özel alana hapsedildiği ve kamusal alandaki her türlü davranış ve faaliyetin seküler otoritece belirlendiği bir ortamda “Edep Ya Hu” çağrısına bedenimiz ve ruhumuzla nasıl kulak vereceğimizin muhasebesini yapmaya çalıştık.